Výuka

Domácí vzdělávání Jany Králové má za sebou šestý rok, pomineme-li neúspěšný osmi měšíční pokus o přechod do organizované soukromé školy s Montessori prvky. Sedmý rok zahajujeme se dvěma prvňáky, čtyřmi druháky, jedním třeťákem a jedním čtvrťákem.. Je stanoven rozvrh, který je flexibilní, předměty se obměňují podle potřeb dětí.

Všechny děti pracují podle plánů jednotlivých ročníků, aby učivo bylo splněno k příslušnému pololetí a k jednotlivým ročníkům. Výuka probíhá v některých hodinách společně, v některých je pracováno pouze s jedním ročníkem. Výuka angličtiny probíhá společně pro prvňáky a druhálky, druhou skupinu tvoří třeťák a čtvrťák. Angličtina je vyučována zkušenou speciální pedagožkou. V rámci informatiky se žáci seznamují s volně šiřitelnými programy (tzv. freeware), které využívají i pro práci v jiných předmětech. Některé z výsledků jejich činnosti jsou uvedeny v části "Práce žáků". Pro podporu výuky jsou pak využívány počítače napříč všemi ročníky.

Celá výuka je velmi intenzivní, nejsou zbytečné prostoje. Motivací pro děti je to, že chtějí umět. Odměnou jim jsou výsledky v rámci svého osobního maxima a pak i třeba únik z lavic v podobě různých mimoškolních aktivit. Na výlety v BeskydechMariánkách, na Šumavě, v Kleci,  Litomyšli, Českém Švýcarsku  a Třeboni žáci vzpomínají stále. Do výuky jsou zařazovány Montessori pomůcky, výuka koresponduje z části s Montessori pedagogikou. Všechny ročníky pracují metodami kritického myšlení. Matematika je dle možností žáka vedena metodou profesora Hejného. Prvňáci ve čtení pracují SFUMATEM, metodu splývavého čtení. Žáci přicházejí na podstatu, pravidla sami, učí se navzájem. Naší prioritou je práce na čtenářských dovednostech, porozumění, shrnování, srovnávání, vizualizace, kladení otázek, předvídání, práce s fantazií... Porozumění uměleckému i naučnému textu, je základem pro úspěšné další vzdělávání. Důraz je kladen na sebehodnocení, žáci neznají neúspěch. Je tolik prostoru, kolik ho jednotlivec ke zvládnutí učiva potřebuje. Teprve pak je hodnocen, sebehodnocen. V naučných předmětech jako je prvouka, vlastivěda, přírodověda je kladen důraz na "naučit se učit", pomoc při hledání učebního stylu každého žáka, děti se učí vést přehledné sešity s výpisky.

Výchovy jsou vyučovány společně. Tyto hodiny mají žáci v oblibě. Činnosti jsou připravovány s různým stupněm obtížnosti. Všechny naše děti zpívají s odbornicí na slovo vzatou. Vzhledem k tomu, že nemáme tělocvičnu, navštěvujeme v závislosti na klimatických podmínkách hřiště v Hlinkách a tělocvičnu v SOŠ Hlinky. V teplejším období rovněž využíváme "vybavení" okolní přírody. Žáky seznamujeme i s jinými druhy sportů než je běžné. Pro in-line bruslení a cyklistiku jsou v okolí optimální podmínky. V zimním období je výuka tělocviku zajišťována plaveckou školou a kmenovou školou bruslení. V rámci týdenního lyžařského kurzu si naši žáci zdokonalují své lyžařské dovednosti. V období květen - červen je pak organizován  pobyt na kolech, či splutí Berounky na raftech. O hlavních prázdninách vyrážíme na horskou turistiku do Krkonoš.

Jednou týdně je odpolední vyučování s programem výchov. Výtvarné a vyráběcí dovednosti mají děti rády, velká obliba je v různých společenských a stolních hrách. Při příznivém počasí jsou hřiště na Měndě a na dopravním hřišti pro děti odměnou.

Stravování je realizováno v Centru NA VERANDĚ. Kvalitní stravu vařenou výhradně z místních surovin si děti velice oblíbily. Jídelní lístek je k dispozici zde. Dvakrát do týdne vaříme doma.

Malý počet dětí umožňuje velmi snadné cestování za poznáváním ČR, ale i do Prahy za různými kulturně vzdělávacími akcemi.

Pravidelně chodíme jednou měsíčně do městské knihovny.

I u nás se vyskytují mezivztahové problémy mezi žáky. Jsou řešeny formou sociálních her, komunitního kruhu, zapojením všech žáků. Učíme žáky respektovat, aby byli respektováni. Děti mezi sebou mají upřímný, kamarádský vztah bez rivality a soutěživosti.

V odpoledních hodinác probíhají zájmové aktivity.